Published by Hmg1lZ on 4.10.2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva z. s. Ondřej za rok 2016

Tematické okruhy:

1. Vnitřní organizační záležitosti

2. Spolupráce s jinými organizacemi

3. Aktivity zaměřené na duševně nemocné

4. Aktivity zaměřené na příbuzné nemocných

1. Vnitřní organizační záležitosti

Z.s. Ondřej se v loňském roce musel vypořádat s povinnou aktualizací stanov, což v našem případě znamenalo dost značné změny. Úspěšné dotažení tohoto úkolu naštěstí zvládla v právních otázkách erudovaná členka paní Kolmanová, a tak se zařadila k členkám aktivním. Ty se scházejí hlavně jednou měsíčně v DPS Ondřejov. Jedná se především o členky výboru, takže náplň schůzek tvoří kromě starostí o naše blízké i přesah k celospolečenské péči o duševně nemocné, ať už obecně nebo na konkrétních konferencích, přednáškách a akcích. Rovněž vlastním zkušenostem s dosavadními kladnými změnami (sestry zajíždějící do rodin, peer konzultanti apod.). Mnoho času je věnováno osobnímu rozvoji, zlepšování vztahů v širší rodině, hledání drobných radostí v seniorském věku a vůbec pozitivnějšímu přístupu k životu. Širší okruh členů rád navštěvuje tzv. „psychoterapii“ ve Školské, která nabízí pomoc odbornou. Psycholožka Mgr. Jonáková dává značný prostor nejen jednotlivým případům nemocných a jejich příbuzných, ale i vzájemné volné komunikaci mezi členy. Vzniká tak přátelské ovzduší, které otevírá, což je přínosem zvlášť pro nově příchozí, často sem nasměrované laickou telefonickou poradnou Blanky Kašparové. Členskou základnu záměrně ponecháváme rozvolněnou, za elektronické informace jsou vděční někteří starší členové, s nimiž se už nevidíme, a ještě neorientované příbuzné nemocných posíláme nejdříve na edukaci do DPS.

2. Spolupráce s jinými organizacemi

Ondřej patří mezi spolky sdružené v SPDN ČR, který se snaží, zatím bohužel jen s dílčími úspěchy o změnu zákonů pro duševně nemocné. Snahy o oslovování politiků jsou často mařeny změnami postů nebo přímo neznalostí a nezájmem. Vstřícnější odezvu lze nalézt v podstatě jen u těch, kteří se s problémy s nemocnými setkali sami v rodině. Konkrétně se účastnila takových jednání paní Kašparová i za o.p.s.

Sympathea, se kterou také již od počátku spolupracujeme. Dále si členové podobně zaměřených spolků předávají kromě zkušeností také nově vzniklé tiskoviny. Na schůzkách ve Školské se rodiče už skoro pravidelně věnují studentkám, které v rámci své práce provádějí výzkum. V DPS Ondřejov se rodiče zúčastnili vernisáže výstavy jednoho klienta a pravidelné listopadové Konference. O naše konzultace žádají také další organizace zabývající se danou problematikou jako CPRDZ, Nemocnice Bohnice, FOKUS atd.

3. Aktivity zaměřené na duševně nemocné

Projekt Rekondiční pobyty se v roce 2016 uskutečnily tři.

První – lyžařský pobyt v Peci pod Sněžkou proběhl od 4. do 8. dubna a zúčastnilo se ho 17 klientů a 4 terapeuti. Konala se edukace, ale hlavní byla část rehabilitační a rekondiční. Díky pěknému počasí si běžkaři ještě užili zbylého sněhu, ostatní horské turistiky a také bazénu. Poslední večer došlo i na recitaci vlastních básní a prezentaci společně složené písně. Zpětná vazba od klientů byla velmi pozitivní.

Druhý pobyt se uskutečnil 25. – 30. července a cílem bylo splutí Vltavy z Vyššího Brodu. Tentokrát to bylo poněkud obtížnější vzhledem k vysokému průtoku vody, a tedy rychlejší plavbě i velkým  balvanům. Zdolávání jezů, vzájemná pomoc při kolizi lodí a stavbě stanů a další nové zážitky napomohli klientům k vyššímu sebehodnocení. Dva z nich cestu doprovázeli hrou na kytaru. Nechyběla návštěva památek, např, kláštera Zlatá koruna. Účastníci se vrátili hodně unavení, ale spokojení.

Třetí pobyt se konal 17.- 21. srpna na statku ve Svojeticích. Absolvovalo ho 13 klientů a 3 terapeuti. Ranč Dolton se osvědčil jako ideální místo a bylo také krásné počasí. Trasy se vymýšlely společně a vždy se jich podařilo realizovat několik (někdo se vydal na cestu pro zdatnější i sám). Někteří chodili radši na švestky, hodně času se trávilo na uzavřeném dvoře, slavily se narozeniny. Majitelé statku se o všechny dobře starali. Klienti podnikli také celodenní výlet do Hrusic (Ladova památníku) a do solné jeskyně. Zážitků tedy mnoho a odezva kladná.

Rekondiční pobyty jsou velmi důležité pro naše nemocné už jenom tím, že jsou vytrženi ze své izolace. Že se musí učit žít a pracovat v kolektivu s tím, že i oni jsou jeho velmi důležitou součástí. A také, že se dostanou na aktivity, které by si nemohly ze svých důchodů dovolit.

4. Aktivity zaměřené na příbuzné nemocných

Naše projekty, realizované hlavně díky Magistrátu hl. města Prahy a Ministerstvu zdravotnictví se stále osvědčují, a tak jsme v nich rádi pokračovali i v roce 2016.

Projekt Edukace proběhl letos v DPS ve čtyřech bězích. Změnilo se vedení přednášek a besed, to však průběh nijak nenarušilo. Podstatnější změnou ovšem bylo, že je rodiče mohli začít navštěvovat kdykoli a nemuseli tak čekat na začátek dalšího běhu. Edukaci navštěvovali jak příbuzní nově onemocnělých, tak ti, kteří dosud k edukaci neměli příležitost.

Projekt setkávání – tzv.“psychoterapie“ v Café Therapy se konal od ledna do prosince jedenáctkrát. Část je věnována edukaci, část rozhovorům rodičů s psycholožkou, která se dobře orientuje zejména v sociální problematice. Zvlášť u nově postižených jde o to, aby přijali nemoc svých blízkých a snížili laťku svých očekávání. Nedocenitelné jsou vzájemně předávané zkušenosti o komunikaci s nemocnými, o potřebě nastavení zvládnutelného řádu a později trpělivosti v procesu osamostatňování se. Laická telefonická poradna – součást projektu, které se obětavě bez ohledu na čas věnuje pí. Kašparová, k nám přivádí nové rodiče, občas i mimopražské. Po telefonu dostávají první informace a rady, často v zoufalé situaci, a jsou za ně velmi vděční. Vypjaté emoce je třeba zklidnit, už samotné pozorné vyslechnutí pomůže, a pak teprve je možné volajícího nasměrovat k odborníkům. Telefonickou první pomoc dostalo asi 40-45 volajících..

Napsala Eva Keroušová

Zdroje příjmů : Magistrát hl.m.Prahy, Ministerstvo zdravotnictví, dary rodičů a blízkých

Příjmy vč. dotací za rok 2016: 373.253,-Kč

Výdaje:                                          371.294,-Kč

Výroční zpráva byla schválena na květnové členské schůzi.